Wedstrijdreglement ‘Win een wijnkoeler t.w.v. €370’

Door deelname aan de wedstrijd ‘Win een wijnkoeler t.w.v. €370’ van Aquaplan, aanvaardt de deelnemer (m/v) onderstaand reglement.

ORGANISATOR

 • De wedstrijd ‘Win een wijnkoeler t.w.v. €370’ (de “wedstrijd”) wordt georganiseerd door IKO nv, met vennootschapszetel te B-2020 Antwerpen, d’Herbouvillekaai 80, BTW: BE BE0406317459, (de “Organisator”).

PERIODE

 • De Wedstrijd loopt van 12/11/2018 tot en met 31/01/2019. Registraties die na deze datum ontvangen zijn, zijn van deelname aan de wedstrijd uitgesloten. 

SPELREGELS

 • De wedstrijd bedraagt uit het invullen van een keuzevraag. Om mee te doen aan de wedstrijd registeren de deelnemers zich op aquaplan.com en beantwoorden zij de gestelde vraag en bijhorende schiftingsvraag.
 • De wedstrijd is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon gedomicilieerd in België met een geldig e-mailadres, met uitzondering van de werknemers van de IKO groep of de organisatoren, alsook hun familieleden die onder hetzelfde dak wonen. Deelnemers onder de 18 jaar dienen goedkeuring van hun ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) te verkrijgen alvorens aan de Wedstrijd deel te nemen.
 • De deelname aan deze wedstrijd is gratis en verbindt geenszins tot de aankoop van welk product of dienst dan ook.
 • Er wordt slechts één deelname per persoon geaccepteerd (zelfde naam, zelfde voornaam, zelfde postadres en zelfde e-mailadres).
 • Over het wedstrijdreglement en de wedstrijdbeslissing worden geen schriftelijke noch mondelinge of telefonische gesprekken gevoerd. De aanduiding van de winnaars is definitief.

WINNAARS

 • De deelnemer met een geldige en volledige deelname, en die het dichts geantwoord heeft bij de schiftingsvraag , wordt aangeduid als winnaar.
 • De winnaar wordt persoonlijk verwittigd via een e-mail met uitleg over wat zij moeten doen om hun prijs in ontvangst te kunnen nemen.
 • Door deelname verleent de winnaar het recht aan Aquaplan om zijn naam publiekelijk bekend te maken op de website en social media kanalen.
 • Het recht op de prijs vervalt: wanneer het e-mailadres waarmee de deelnemer aan de wedstrijd meedoet, niet correct is en de winnaar bijgevolg niet kan gecontacteerd worden; wanneer de winnaar zijn prijs niet bevestigt binnen de in de e-mail aangeduide periode; wanneer duidelijk is dat de gegevens van de deelnemer niet overeenstemmen met de werkelijkheid; wanneer er sprake is van misbruik, misleiding of bedrog (deelnames d.m.v. fictieve personen,…)

PRIJS

 • De prijs is een wijnkoeler ter waarde van 370 euro. 

DISCLAIMER

 • De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

AANSPAKELIJKHEID

 • De Organisator, Aquaplan, draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor een onsuccesvolle poging om deel te nemen aan de wedstrijd (bijvoorbeeld: technische onderbrekingen, vertragingen in het ontvangen of versturen van e-mails, verlies of beschadiging van gegevens tijdens of na de verzending (niet-limitatieve lijst). Aquaplan draagt eveneens geen verantwoordelijkheid voor eventuele ongelukken of schade, van welke aard ook, veroorzaakt bij de toekenning of het gebruik van de gewonnen prijs of bij deelname aan de huidige wedstrijd.
 • Aquaplan kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele onkosten of kosten voortvloeiend uit deze actie of toegekende prijs.
 • Aquaplan is niet aansprakelijk voor het eventuele verlies van de “wijnkoeler” nadat zij de prijs aan de deelnemer heeft verzonden.

FRAUDE

 • In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de wedstrijd behoudt Aquaplan zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten. 

PRIVACY

 • De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is bestemd voor Aquaplan, en niet voor Facebook. De organisator kan de persoonsgegevens opnemen in haar bestand om de deelnemers op de hoogte te brengen van latere acties die hen zouden kunnen interesseren. De organisator zal de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen en met eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (wet van 08.12.1992). De gegevens van de deelnemers en de winnaars zullen niet aan derden worden doorgegeven. De deelnemers hebben te allen tijde het recht van raadpleging tot deze gegevens, verbetering of schrapping.
Zoek verkooppunten