Algemene voorwaarden IKO NV – DIVISIE AQUAPLAN

Alle rechten voorbehouden. De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan volgende modaliteiten en voorwaarden.

Algemeen

Deze modaliteiten en voorwaarden hebben betrekking op deze site. Uw toegang tot of gebruik van deze sites wordt beschouwd als uw instemming met deze modaliteiten en voorwaarden. Betreed of gebruik deze sites niet als u zich niet akkoord kunt verklaren met deze modaliteiten en voorwaarden.

Geen garantie op volledigheid en juistheid

Alle informatie, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen, enz. die op of via deze site beschikbaar zijn, (verder “de informatie” genoemd) worden verstrekt zonder enige verbintenis van IKO NV – DIVISIE AQUAPLAN en/of van haar filialen. IKO NV – DIVISIE AQUAPLAN en/of haar filialen (verder “IKO NV – DIVISIE AQUAPLAN” genoemd) geeft geen enkele garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, over de bruikbaarheid, de juistheid of de volledigheid van de informatie op de sites. Evenmin garandeert IKO NV – DIVISIE AQUAPLAN dat deze site of de server die hem beschikbaar maakt vrij zijn van computer “virussen”.
De informatie op deze site kan onjuistheden bevatten en IKO NV – DIVISIE AQUAPLAN kan de informatie op elk moment wijzigen, verbeteren en/of veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Afstand van aansprakelijkheid

In geen geval zal IKO NV – DIVISIE AQUAPLAN of contractanten aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade, directe of indirecte, voortkomende uit het gebruik van de informatie of de onmogelijkheid tot toegang ertoe.

Links

Deze site kan links of referenties bevatten naar andere websites, maar IKO NV – DIVISIE AQUAPLAN draagt geen verplichting of verantwoordelijkheid ten opzichte van de informatie die via zulke links of referentie wordt bekomen. U gaat akkoord om de informatie getoond door IKO NV – DIVISIE AQUAPLAN op deze site noch in zijn geheel noch deels aan te vullen, te veranderen, te vervangen of te verbeteren en om geen links te leggen naar de website van IKO NV – DIVISIE AQUAPLAN zonder de voorafgaande toestemming van IKO NV – DIVISIE AQUAPLAN.

Gebruiksvoorwaarden

Bij het gebruik van de site verbindt u zich er uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de site niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe u geen toegang heeft.

Bescherming van het intellectuele eigendomsrecht

De informatie, waaronder alle redactioneel materiaal, informatieve teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, handelsmerken en andere merken, zijn eigendom van IKO NV – DIVISIE AQUAPLAN of van haar medecontractanten en zijn beschermd door het auteursrecht, het databankenrecht, het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. De informatie mag alleen gebruikt worden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U verklaart zich akkoord de informatie niet te reproduceren, te verdelen of mee te delen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IKO NV – DIVISIE AQUAPLAN. Niets van wat op deze site staat mag worden geïnterpreteerd als het geven van een uitdrukkelijke of stilzijgende en licentie om enig intellectueel eigendomsrecht van IKO NV – DIVISIE AQUAPLAN of een derde te gebruiken.

Commentaren en communicatie

Informatie die u aan IKO NV – DIVISIE AQUAPLAN bezorgt in het kader van het gebruik van de website (via post, email of op een andere manier) mag niet worden beschouwd als confidentieel. IKO NV – DIVISIE AQUAPLAN zal niet verplicht zijn om zulke informatie confidentieel te houden noch zal IKO NV – DIVISIE AQUAPLAN aansprakelijk zijn voor gebruik of onthulling ervan. Al deze informatie wordt voor zover wettelijk is toegestaan de exclusieve eigendom van IKO NV – DIVISIE AQUAPLAN en mag zonder compensatie worden gebruikt voor om het even welk doel, commercieel of niet. IKO NV – DIVISIE AQUAPLAN ontvangt graag uw commentaar op de sites of op onze producten, maar IKO NV – DIVISIE AQUAPLAN is niet op zoek naar ongevraagde ideeën m.b.t. haar producten.

Toepasselijke wet en bevoegde rechtbank

Deze voorwaarden zullen onderworpen zijn aan het Belgische recht. Geschillen die hieruit voortkomen zijn exclusief onderworpen aan de rechtbanken van Antwerpen.

IKO NV – DIVISIE AQUAPLAN
d’Herbouvillekaai 80
2020 Antwerpen
België

Zoek verkooppunten